Sony-Center Kino, Potsdamer Platz 1
Sony-Center Kino, Potsdamer Platz 2
Sony-Center Kino, Potsdamer Platz 3